Peuteropvang

Op de dinsdag- en donderdagochtend is de peuteropvang van KOV-Hebbes aanwezig in de Anninksschool. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar leren er door te spelen, in een groep of individueel. De kinderen hebben zelf keuzevrijheid van activiteiten en materialen.

Er wordt aangesloten bij de montessorigedachte van de Anninksschool door hetzelfde materiaal aan te bieden en op dezelfde manier met deze materialen om te gaan. Door activiteiten en thema’s op elkaar af te stemmen is er een doorgaande lijn naar de basisschool. Dit maakt de overgang naar groep 1 een stuk soepeler voor uw kind.

We stimuleren met het spel en de activiteiten de ontwikkeling op elk terrein. Zingen, bewegen en voorlezen zijn belangrijke onderdelen van het dagprogramma. We stimuleren zelfstandigheid en aanpakgedrag bij spel en activiteiten.

De buitenwereld wordt binnengehaald en incidenteel worden er uitstapjes gemaakt, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, een bos, speeltuin of bibliotheek. De ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld en vaak ook uitgenodigd om mee te gaan of te helpen.

Vrijheid van keuze en vrijheid van bewegen bevorderen het ontstaan van spontane belangstelling. Van groot belang is dat het kind leert om de geboden vrijheid te waarderen en om er goed mee om te gaan. Vandaar dat er bij vrijheid afspraken horen: we spreken met zachte stem, we storen anderen niet onnodig, we gaan voorzichtig met materialen om, we zetten de spullen weer netjes terug, etc. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkelingsfase van elk individueel kind.

VVE

VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. De VVE biedt peuters die dat nodig hebben de mogelijkheid om per week twee dagdelen extra de peuteropvang te bezoeken. Tijdens deze dagdelen wordt spelenderwijs de woordenschat van de peuter vergroot en de vier ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. De pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold. We volgen het dagprogramma van Piramide+, praten met Pim, werken met de dagritmekaarten en thema’s.

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden? Wandel dan gerust eens binnen om een kijkje te nemen. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met KOV-Hebbes op 053-4781100 of via een e-mailbericht. Op de website www.kov-hebbes.nl vindt u veel informatie. Daar kunt u desgewenst uw kind direct inschrijven voor de peuteropvang.