Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) praten ouders mee over de ontwikkelingen en het beleid op school. Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Een goede zaak, want als ouder wilt u natuurlijk het beste onderwijs voor uw kind. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in de Wet MR.

Waarover neemt de MR beslissingen?

In de MR komen verschillende onderwerpen voorbij. Denk bijvoorbeeld aan geldbesteding, gebouwengebruik, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Meer info?

Spreek een van de leden aan of stuur ons een e-mailbericht. Een MR-vergadering is over het algemeen openbaar. Neem contact met ons op als u een vergadering wilt bijwonen.

Alles wat we bespreken leest u terug in de notulen. Deze worden op deze website gepubliceerd.

Hieronder vindt u de notulen van de vergadering die plaats vond op donderdag 22-11-2018.

Notulen MR-vergadering 17 januari 2019

Jaarverslag MR – september 2018

Vergaderdata 2018-2019:

poster