De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 ingegaan, daarom hebben we een nieuw privacyreglement. In deze privacyverklaring leggen we u uit wat dat voor u als ouders van onze scholen betekent. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Scholengroep Primato.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijke informatie

Wij vinden het bewaken van de privacy heel belangrijk. We doen daarom ons uiterste best vertrouwelijke informatie, waaronder uw persoonsgegevens te beschermen. Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie over onze leerlingen en hun ouders. In deze verklaring kunt u lezen hoe we omgaan met de privacy van leerlingen en ouders.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Er zijn verschillende redenen waarom wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. De belangrijkste reden is om te voldoen aan de wet op het primair onderwijs. Daarnaast kan het zijn dat wij persoonsgegevens verwerken vanuit een gerechtvaardigd belang in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is) of omdat u daar toestemming voor heeft gegeven.

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens?

Wanneer uw kind onderwijs volgt, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens om goed onderwijs te kunnen bieden aan uw kind(eren), maar ook om u te informeren en uw vragen te beantwoorden.

Vanuit de wet AVG zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens te delen met:

  • de overheid;
  • de accountant;
  • afhandelen van juridische zaken.

-Voor het innen en de administratie van de vrijwillige ouderbijdragen en/of vergoedingen van (buitenschoolse) activiteiten heeft elke school een” stichting vrienden van…”

-We vragen uw toestemming om uw contactgegevens te mogen delen met deze “stichting vrienden van…”, zodat zij u kan benaderen.

-Om met oud-leerlingen (bijv. voor een reünie) contact te kunnen leggen, bewaren we naam- en adresgegevens in ons archief.

Rechten van de ouder/verzorger

In de AVG is bepaald dat u als ouder/verzorger verschillende rechten heeft. Wij vinden het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt gebruik maken van deze rechten door een e-mail, een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten:

  • U mag vragen om de persoonsgegevens die de school verwerkt, in te zien.
  • U mag vragen om onjuiste persoonsgegevens aan te passen.
  • U mag vragen om persoonsgegevens te verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor het geven van onderwijs.
  • U mag vragen om de verwerking van gegevens tijdelijk te stoppen, bijvoorbeeld wanneer over de juistheid van de persoonsgegevens wordt gesproken, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het geven van onderwijs of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
  • U mag Primato vragen om de persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld als uw kind(eren) naar een andere school gaat.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Primato. Primato zal de verwerking van de persoonsgegevens dan staken, tenzij er redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De gegevens die wij gebruiken voor het geven van onderwijs en het onderhouden van contacten met ouders/ verzorgers, zijn de NAW-gegevens, contactgegevens (telefoon en e-mail), maar ook gegevens inzake de vorderingen van de leerlingen op school en specifieke gegevens m.b.t. de ontwikkeling en gezondheid van kinderen wanneer deze relevant zijn voor de begeleiding op school.

Het delen van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze wettelijke zorgplicht, bijvoorbeeld het samenwerkingsverband of externe hulpverleners. We delen dan alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn en na uw toestemming. Op de scholen gebruiken wij softwareprogramma’s, o.a. tijdens het lesgeven. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben beperkt toegang tot persoonsgegevens als naam en leerjaar, om de resultaten van de leerlingen te verwerken en aan ons terug te koppelen. Wij hebben afspraken gemaakt over het gebruik van deze gegevens. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde verwerkersovereenkomsten. Wij zullen persoonsgegevens nooit doorverkopen of doorgeven aan anderen voor marketing.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het geven van onderwijs. Administratieve gegevens moeten wettelijk 5 jaar worden bewaard; onderwijskundige gegevens 2 of 3 jaar, afhankelijk van de school waar een kind naartoe gaat. Beveiliging en integriteit van gegevens Wij hanteren een beveiligingsbeleid ter bescherming van de persoonsgegevens. Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij uw kind, of die vanuit de wet toegang moeten hebben, kunnen de gegevens inzien. Alle medewerkers gaan vertrouwelijk om met deze informatie.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over onze werkwijze, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Wanneer u een klacht heeft over de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het bestuur.